தஞ்சை நகராட்சியில் கள்ளர்கள் (1966)

1966 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட தஞ்சை நகராட்சி நூற்றாண்டு சிறப்பு மலரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கள்ளர்கள் சான்றோர்கள்

நகர்மன்ற உறுப்பினர்: நாட்டார்
நகர்மன்ற உறுப்பினர்: கள்ளர் குல வன்னியர்
முன்னாள் நகர்மன்ற தலைவர்: V A vandayar
முன்னாள் நகர்மன்ற தலைவர்: ஐயாசாமி வாண்டையார்
அய்யாசாமி வாண்டையார் பேருந்து நிலையம்
கூட்டுறவு வங்கித் தலைவர் : ஸ்ரீமான் கிருஷ்ணசாமி வாண்டையார்

Article by: www.sambattiyar.com

Total views 1,882 , Views today 1 

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *